Več vsebin
 
Domov  /  VSEBINA  /  Poznaš Ciciklub? / Klubska pravila

Klubska pravila

 

Knjižni klub CICIKLUB deluje v okviru Mladinske knjige Založbe d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ). Član CICIKLUBA lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, s soglasjem oziroma dovoljenjem zakonitega zastopnika pa tudi mladoletna oseba. Če starši/zakoniti zastopnik v CICIKLUB včlanijo svojega otroka/varovanca, za članske obveznosti člana (svojega otroka/varovanca) odgovarjajo kot solidarni porok. Pogodba o članstvu se sklene s podpisom pristopnice pri zastopnikih, po pošti ali v klubskih centrih, z izpolnitvijo spletne pristopnice na spletni strani ciciklub@mladinska-knjiga.si ali po telefonu, sklenjena pa je najmanj za obdobje dveh let. Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove zahteve. MKZ ima pravico, da novega člana v petnajstih dneh po vpisu obvesti o morebitnih zadržkih glede njegovega članstva.

Član lahko takoj od trenutka sklenitve pogodbe o članstvu uveljavlja vse ugodnosti kluba in ima pravico biti obveščen o vseh ugodnostih in akcijah kluba glede na kontaktne osebne podatke, ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta). Če želi biti član obveščen tudi o drugih ponudbah Mladinske knjige, se mora s tem izrecno strinjati. Pogodba o članstvu je sklenjena za nedoločen čas, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po posredovanju izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo konec naslednjega četrtletja.

Če je bila pogodba o včlanitvi v Ciciklub sklenjena na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, lahko novi poslovno sposoben član oz. njegov zakoniti zastopnik poslovno nesposobnega člana lahko v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Ciciklub. Nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek člana ter zakonitega zastopnika, v kolikor zastopa člana, naslov, kontaktne podatke člana oz. njegovega zakonitega zastopnika - telefonska številka ali e-poštni naslov), je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si ali po faksu na št. 01 425-0185. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, objavljen na spletni strain ciciklub@mladinska-knjiga.si. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in vsaj dveletnega članstva v knjižnem klubu. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust/ugodnost, uveljavljen/-o ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v zakonskem roku, se lahko član oz. v primeru, da je le-ta brez poslovne sposobnosti, njegov zakoniti zastopnik odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika, d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »za Ciciklub«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V tem primeru naj član oz. njegov zakoniti zastopnik v nedvoumni izjavi o odstopu od pogodbe navede tudi blago, ki ga vrača, in podatke o TRR člana oz. njegovega zakonitega zastopnika, če želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene. V primeru, da član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok ne izpolni obveznosti obveščanja knjižnega kluba o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pogodbeno razmerje med strankama, član oz. njegov zakoniti zastopnik dovoljuje, da MKZ podatke pridobi pri pristojnih upravljavcih podatkov.

Član sprejme člansko obveznost, da bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21.2., 21.5., 21.8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno praviloma v enkratnem znesku po povzetju ali s plačilno kartico. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa.

Če do roka nakupa član ne opravi nobenega nakupa, soglaša z nakupom najknjige. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh od izdaje računa. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku najknjigo. MKZ odgovarja za stvarne napake prodanega blaga skladno z veljavno zakonodajo. Reklamacije in pritožbe MKZ sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Član oz. njegov zakoniti zastopnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. MKZ si pridržuje pravico do spremembe the klubskih pravil, o čemer bo člane obvestila najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo sprememb. Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si. Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov so dostopne v poplitiki zasebnosti družbe na naslovu www.mladinska.com/politikazasebnostimkz. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za vse spore pristojno sodišče v Ljubljani.

 
 
 
Če želite oddati svoje mnenje morate biti prijavljeni.
 
Prijava