Več vsebin
 
Domov  /  VSEBINA  /  Poznaš Ciciklub? / Klubska pravila

Klubska pravila

 

Knjižni klub CICIKLUB deluje kot klub zvestobe v okviru Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju: MKZ). Splošni podatki MKZ:

  • Spletna stran: www.ciciklub.si
  • Naslov in sedež: Slovenska cesta 29, Ljubljana
  • Naslov za stik po pošti: Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, Ljubljana
  • Elektronska pošta za naročanje in ostale informacije v zvezi z naročanjem, dostavo, prodajo tiskanih edicij MKZ, reklamacije, zahtevke zaradi neskladnosti blaga in pritožbe: ciciklub@mladinska-knjiga.si
  • Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si
  • Telefon: 01/241 34 10
  • Vpis v register: družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/02643/00
  • Osnovni kapital: 5.141.149,22 EUR
  • Matična številka: 5049130
  • Davčna številka: SI61753181

Član Cicikluba lahko postane vsaka poslovno sposobna fizična oseba, s soglasjem oziroma dovoljenjem zakonitega zastopnika pa tudi mladoletna oseba. Če starši/zakoniti zastopnik v CICIKLUB včlanijo svojega otroka/varovanca, za članske obveznosti člana (svojega otroka/varovanca) odgovarjajo kot solidarni porok. Pogodba o članstvu se sklene s podpisom pristopnice pri zastopnikih, po pošti ali v klubskih centrih, z izpolnitvijo spletne pristopnice na spletni strani ciciklub@mladinska-knjiga.si ali po telefonu, sklenjena pa je za nedoločen čas z možnostjo izpisa iz kluba po preteku dveh let. S podpisom pristopnice se član izrecno strinja s temi Ciciklub klubskimi pravili, Ciciklub Splošnimi pogoji članstva in Ciciklub Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja.

Dokazila o pristopu oz. posameznem naročilu člana so skupaj s članskimi pravili in splošnimi pogoji poslovanja shranjena v Službi oskrbe kupcev MKZ in so članu dostopna na podlagi njegove brezplačne zahteve, ki jo pošlje na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si. MKZ ima pravico, da novega člana v petnajstih dneh po vpisu obvesti o morebitnih zadržkih glede njegovega članstva.

Član lahko takoj od trenutka sklenitve pogodbe o članstvu uveljavlja vse ugodnosti kluba in ima pravico biti obveščen o vseh ugodnostih in akcijah kluba glede na kontaktne osebne podatke, ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta). Član se z včlanitvijo v klub izrecno strinja, da bo za namene izvajanja te pogodbe (redno izpolnjevanje članskih obveznosti) obveščen o vseh ugodnostih, opomnikih, in akcijah kluba na kontaktne naslove ki jih je posredoval MKZ (poštni naslov, telefonska številka za klice in SMS sporočila, e-pošta).

Pogodba o članstvu je sklenjena za nedoločen čas, vendar je izpis iz kluba možen kadarkoli po preteku dveh let od včlanitve. Po posredovanju izstopne izjave v pisni obliki se bo članstvo zaključilo do konca naslednjega kvartala

Če je bila pogodba o včlanitvi v Ciciklub sklenjena na daljavo ali izven poslovnih prostorov MKZ, lahko novi poslovno sposoben član oz. zakoniti zastopnik za poslovno nesposobnega člana v štirinajstih dneh po podpisu pristopne izjave odstopi od pogodbe o članstvu v knjižnem klubu Ciciklub. Nedvoumno pisno izjavo o odstopu od pogodbe (ki vsebuje vsaj ime in priimek člana ter zakonitega zastopnika, v kolikor zastopa člana, naslov, kontaktne podatke člana oz. njegovega zakonitega zastopnika - telefonska številka ali e-poštni naslov), je potrebno poslati po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d. d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si. V ta namen lahko član neobvezno uporabi pisni obrazec, objavljen na spletni strani www.ciciklub.si. Ugodnost ob vpisu pripada članu le v primeru rednega izpolnjevanja vseh članskih obveznosti in vsaj dveletnega članstva v knjižnem klubu. V nasprotnem primeru MKZ za izbrani popust/ugodnost, uveljavljen/-o ob vpisu, izstavi račun, ki ga je potrebno poravnati v 8 dneh po prejetju. V primeru odstopa od pogodbe v zakonskem roku, se lahko član oz. v primeru, da je le-ta brez poslovne sposobnosti, njegov zakoniti zastopnik odloči, ali bo vrnil ob vpisu kupljeni artikel proti vračilu kupnine ali ga bo obdržal in doplačal razliko do polne maloprodajne cene. Nepoškodovani artikel se lahko vrne na naslov PS Logistika, d.o.o., Oddelek Knjiga, Brnčičeva 45, 1213 Ljubljana, s pripisom »za Ciciklub«, za že plačano kupnino pa MKZ vrne denar. V tem primeru naj član oz. njegov zakoniti zastopnik v nedvoumni izjavi o odstopu od pogodbe navede tudi blago, ki ga vrača, in podatke o TRR člana oz. njegovega zakonitega zastopnika, če želi, da se mu kupnina vrne z bančnim nakazilom na njegov račun. V primeru odločitve, da se obdrži ob vpisu kupljeni artikel, ali če je vrnjeni artikel poškodovan, MKZ izstavi račun za doplačilo razlike do polne maloprodajne cene. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok se zavezuje, da bo vse spremembe, ki bi nastale v zvezi s spremembo vpisanih osebnih podatkov po datumu, ko je bila sklenjena pogodba o članstvu, sporočil MKZ najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe.

Član sprejme člansko obveznost, da bo vsako četrtletje do roka nakupa, to je do 21.2., 21.5., 21.8. in 21.11., iz klubskega programa izbral najmanj eno knjigo, CD-ploščo, DVD, igro ali igračo. Članske obveznosti se izpolnjujejo v klubskih centrih ali z naročili na daljavo. V slednjem primeru MKZ naročeno pošlje po pošti v 8 dneh po prejemu naročila. Član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok plača naročeno praviloma v enkratnem znesku po povzetju ali s plačilno kartico. Stroške pošiljanja in poštnine si delita MKZ in član oz. njegov zakoniti zastopnik. Soudeležba pri poštnini je nominalno zapisana v aktualnem katalogu knjižnega kluba. Stroške plačilnega prometa, ki so objavljeni v aktualnem katalogu, poravna član oz. njegov zakoniti zastopnik/solidarni porok. V primeru plačila s plačilno kartico kupec prejme pošiljko po pošti, brez dodatnih stroškov plačilnega prometa.

Če do roka nakupa član ne opravi nobenega nakupa, soglaša z nakupom najknjige. V tem primeru MKZ članu v 30 dneh po poteku roka nakupa izstavi račun, ki ga je treba poravnati v 8 dneh od izdaje računa. Po plačilu računa v roku 8 dni MKZ pošlje članu oz. njegovemu zakonitemu zastopniku najknjigo. MKZ skladno z 71. – 88. členom Zakona varstvu potrošnikov (ZVPot-1), ko je predmet nakupa digitalna vsebina pa skladno z 109. – 120. členom ZVPot-1, odgovarja za neskladnost prodanega blaga. Reklamacije, pritožbe in zahtevke glede neskladnosti blaga MKZ sprejema na telefonske številke, ki so objavljene v aktualnem katalogu, po e-pošti na naslov ciciklub@mladinska-knjiga.si ter pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Ciciklub, Slovenska 29, 1000 Ljubljana. Reklamacije bodo rešene v najkrajšem možnem času. Pravice iz naslova neskladnosti je mogoče uveljavljati, če se o neskladnosti obvesti MKZ v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Ta rok ne velja v primerih, ko je predmet nakupa digitalna vsebina. V primeru neskladnosti blaga je mogoče zahtevati od MKZ brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo že plačanih zneskov. Pravice iz naslova neskladnosti naročnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti blaga obvestil MKZ. Član oz. njegov zakoniti zastopnik mora v obvestilu o neskladnosti blaga natančneje opisati napako in predstavniku MKZ omogočiti, da stvar pregleda.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga član lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Veljavni elektronski naslov družbe: info@mladinska-knjiga.si.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov članov so dostopne v politiki zasebnosti družbe na naslovu www.mladinska-knjiga.si/politikazasebnostimkz.

Vsakokrat veljavna klubska pravila veljajo kot sestavni del pogodbe med članom in MKZ. Ti splošni pogoji veljajo skupaj s Ciciklub Splošnimi pogoji članstva in Ciciklub Splošnimi pogoji poslovanja in naročanja. Član oz. zakoniti zastopnik/solidarni porok člana potrjuje, da je seznanjen z vsemi omenjenimi splošnimi pogoji ter da je bil nanje izrecno opozorjen pred vstopom v knjižni klub Ciciklub.

MKZ lahko spreminja klubska pravila skladno s svojo poslovno-trženjsko politiko in veljavno zakonodajo. Spremenjena klubska pravila bo MKZ objavil na svoji spletni strani. Če MKZ ne prejme pisne zahteve za prenehanje članstva v 30 dneh od dneva, ko objavi spremenjena klubska pravila, se šteje, da član s spremembami soglaša in da spremenjena pravila med strankama veljajo od uveljavitve spremembe.

Nazadnje spremenjeno: 26. 1. 2023

 
 
 
Če želite oddati svoje mnenje morate biti prijavljeni.
 
Prijava